ALGEMENE VOORWAARDEN Geveladvies Midden Nederland
E-mail: [email protected]
 Website: www.geveladviesmiddennederland.nl
 

 

Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de volgende betekenis gebruikt: 
 

 • Geveladvies Midden Nederland: Hagen Gevelservice BV, gevestigd te Nijkerk, KvK-nummer 92463304 
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Geveladvies Midden Nederland 
 •  Particulier: een Opdrachtgever die een privé-persoon is en die als consument handelt 
 • Opdracht: de werkzaamheden die Geveladvies Midden Nederland op basis van de onderliggende overeenkomst voor de Opdrachtgever gaat uitvoeren 
 • Overeenkomst: de onderliggende aannemingsovereenkomst tussen Geveladvies Midden Nederland en de Opdrachtgever waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard 
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Geveladvies Midden Nederland 
 • Website: de website van Geveladvies Midden Nederland 
 • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch 
 • Elektronisch: per e-mail, Whatsapp, SMS of het contactformulier via de website 
 • Werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een algemeen ter plaatse van uitvoering of levering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantie- of  ADV dag of andere collectieve vrije dag 


Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten en zaken door of namens Geveladvies Midden Nederland.
 2. Geveladvies Midden Nederland en de Opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden wanneer dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Geveladvies Midden Nederland en de Opdrachtgever sluiten de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en van anderen uitdrukkelijk uit.
 4. Wanneer zich tussen de Opdrachtgever en Aannemer een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Offertes 

 1. Een offerte van Geveladvies Midden Nederland is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Een offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in de offerte staat.
 3. Een offerte vervalt wanneer de Opdrachtgever deze niet binnen de geldende termijn aanvaardt. 
 4. Een offerte vervalt ook wanneer Geveladvies Midden Nederland deze herroept. 
 5. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 6. De werkzaamheden in een offerte worden uitgevoerd naar de opgegeven informatie en bepalingen die zijn verstrekt door de Opdrachtgever.
 7. Wanneer de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Geveladvies Midden Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte tot stand, met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.
 8. Geveladvies Midden Nederland is niet gebonden aan zijn offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. Een mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Geveladvies Midden Nederland slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk heeft bevestigd.

 Artikel 4 - Aanvaarding van de opdracht 

 1. Geveladvies Midden Nederland aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen op tijd zijn verleend aan Opdrachtgever. Dit houdt hier in dat de Opdrachtgever hierover beschikt voordat Geveladvies Midden Nederland aan de opdracht dient te beginnen.
 2. Afspraken of overeenkomsten met personeel of onderaannemers van Geveladvies Midden Nederland binden Geveladvies Midden Nederland niet, tenzij deze door Geveladvies Midden Nederland schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 5 - Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat Geveladvies Midden Nederland op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Zorgt de Opdrachtgever er niet voor dat Geveladvies Midden Nederland op tijd met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, moet de Opdrachtgever ervoor zorgen dat Geveladvies Midden Nederland op tijd en voor aanvang van de uitvoering van de opdracht de beschikking heeft over:

·        de vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen 

·        de gebouwen 

·        voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van (bouw)materialen en werktuigen 

·        voldoende aansluitmogelijkheden voor elektrische werktuigen, aftappunten voor elektriciteit en water 

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Geveladvies Midden Nederland zijn werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidies.
 3. Wanneer de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft om bepaalde zaken zoals (bereikbaarheids-)materialen te leveren of zelf bepaalde werkzaamheden uit te voeren, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de niet tijdige levering of niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden. 
 4. Wanneer de Opdrachtgever de levering van bepaalde zaken aan Geveladvies Midden Nederland voorschrijft, dan draagt de Opdrachtgever het risico van de functionele ongeschiktheid van deze zaken. Hiervan is sprake als deze zaken naar hun aard of anderszins ongeschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
 5. Wanneer Geveladvies Midden Nederland gerechtvaardigde twijfel heeft over de kwaliteit of geschiktheid van de zaken in het vorige lid, dan mag Geveladvies Midden Nederland zijn verplichtingen opschorten tot de Opdrachtgever overtuigend bewijs levert van de functionele geschiktheid.
 6. Wanneer de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever op basis van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verantwoordelijk is, moet de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor Geveladvies Midden Nederland vergoeden. Daarnaast moet de Opdrachtgever uitstel verlenen voor de oplevering van de werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de ontstane vertraging.
 7. Wanneer Geveladvies Midden Nederland een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 6 - Informatieverstrekking door de Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever stelt alle informatie en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Geveladvies Midden Nederland, zoals alle gegevens over het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de gebouwen.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van informatie en bescheiden in lid 1, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Geveladvies Midden Nederland de betreffende gegevens en bescheiden. 
 4. Wanneer de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Geveladvies Midden Nederland redelijkerwijs verlangde informatie en bescheiden beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 - Uitvoering van de opdracht 

 1. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Opdrachtgever.
 2. Geveladvies Midden Nederland moet de opdracht uitvoeren volgens de afspraken in de overeenkomst.
 3. Geveladvies Midden Nederland voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 4. Geveladvies Midden Nederland voert de opdracht uit met inachtneming van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en veiligheid.
 5. Geveladvies Midden Nederland mag fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen.
 6. Geveladvies Midden Nederland voert het werk uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 7. Geveladvies Midden Nederland zal bij de uitvoering van de opdracht waar nodig rekening houden met de wensen en aanwijzingen van de Opdrachtgever, die naar het inzicht van de Opdrachtgever en Aannemer gerechtvaardigd zijn met betrekking tot de feitelijke situatie ter plaatse.
 8. Geveladvies Midden Nederland moet de Opdrachtgever wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in de constructies en aanwijzingen van de Opdrachtgever en op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Geveladvies Midden Nederland deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 9. Geveladvies Midden Nederland is niet verplicht te contracteren met een door de Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, wanneer Geveladvies Midden Nederland de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 10. Geveladvies Midden Nederland is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van het werk en de overeengekomen resultaatsverplichting.
 11. Geveladvies Midden Nederland zorgt voor eigen vervoer.
 12. Geveladvies Midden Nederland maakt voor zijn normale dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van eigen gereedschappen en hulpmiddelen.
 13. Incidenteel kan Geveladvies Midden Nederland gebruikmaken van gereedschappen en hulpmiddelen van andere partijen die op locatie aanwezig zijn, indien de feitelijke situatie daarom vraagt. 
 14. Geveladvies Midden Nederland mag de opdracht in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 15. Geveladvies Midden Nederland mag de overeenkomst in fases uitvoeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren. Is er sprake van aangenomen werk, dan vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.
 16. Wanneer Geveladvies Midden Nederland tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geconfronteerd wordt met voor Geveladvies Midden Nederland onvoorzienbare kostenverhogende factoren, mag Geveladvies Midden Nederland na waarschuwing dan wel in onderling overleg met de Opdrachtgever de kostenverhogende factoren doorberekenen aan de Opdrachtgever.
 17. Wanneer na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwplaats, locatie of het bouwperceel verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende gevolgen.
 18. Geveladvies Midden Nederland mag tijdens de werkzaamheden op de bouwplaats, locatie of het bouwperceel reclame aanbrengen.

Artikel 8 - Wijziging overeenkomst 

 1. De Opdrachtgever mag Geveladvies Midden Nederland opdragen om de overeenkomst aan te passen.  
 2. Een wijziging van een of meerdere afspraken in de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. 
 3. Geveladvies Midden Nederland zal bij een wijziging zoveel mogelijk aangeven of de wijziging meer- of minderwerk met zich meebrengt.
 4. Geveladvies Midden Nederland hoeft een dergelijke wijziging niet uit te voeren wanneer:
   a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen
   b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben
   c. de uitvoering van de wijziging ertoe zou leiden dat Geveladvies Midden Nederland werkzaamheden zou moeten uitvoeren die zijn technische kennis of capaciteit te boven gaan
   d. de uitvoering van de wijziging voor Geveladvies Midden Nederland naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, gelet op de wederzijdse belangen
 5. Wanneer Geveladvies Midden Nederland weigert een wijziging uit te voeren, zal Geveladvies Midden Nederland dit zo snel mogelijk aan de Opdrachtgever meedelen.
 6. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Geveladvies Midden Nederland en is voor de Opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te beëindigen.
 7. Geveladvies Midden Nederland mag werkzaamheden wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de afspraken in de overeenkomst.
 8. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een overeenkomst te wijzigen, kunnen ook de Opdrachtgever en Geveladvies Midden Nederland gezamenlijk besluiten om de overeenkomst aan te passen. 
 9. In geval van het vorige lid, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Geveladvies Midden Nederland zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen en de Opdrachtgever wordt geacht om in te stemmen met een eventuele termijnverlenging. 
 10. Heeft voornoemde wijziging financiële of kwalitatieve gevolgen, dan informeert Geveladvies Midden Nederland de Opdrachtgever hierover zo snel mogelijk.
 11. Geveladvies Midden Nederland brengt geen meerkosten in rekening wanneer voornoemde wijziging het gevolg is van omstandigheden die Geveladvies Midden Nederland kunnen worden toegerekend.

 Artikel 9 - Oplevering en opleveringtermijnen 

 1. Het werk van Geveladvies Midden Nederland wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
   a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd
   b. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen of het gedeelte dat door de Opdrachtgever in gebruik is genomen
   c. Geveladvies Midden Nederland schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten
   d. de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van de facturen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan
   e. de Opdrachtgever heeft het adviesrapport ontvangen.
 2. Wanneer de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan moet de Opdrachtgever Geveladvies Midden Nederland in de gelegenheid stellen het werk alsnog goed op te leveren met een termijn van tenminste 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke melding van opleverpunten door de Opdrachtgever.
 3. Het verzenden van de laatste factuur aan de Opdrachtgever geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en gereed is voor oplevering, meer- en minderwerk uitgezonderd.
 4. Voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Geveladvies Midden Nederland het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren of door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, wordt de oplevertermijn minimaal verlengd met een volledige werkdag.
 5. Een opleveringstermijn is uitgedrukt in werkbare dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden door omstandigheden waarvoor Geveladvies Midden Nederland niet verantwoordelijk is. 
 6. Wanneer de oplevering zou moeten gebeuren op een dag die niet een werkdag betreft zoals in het vorige beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
 7. Bij overschrijding van een overeengekomen opleveringstermijn, moet de Opdrachtgever Geveladvies Midden Nederland schriftelijk in gebreke stellen. Geveladvies Midden Nederland moet daarbij binnen een redelijke termijn de mogelijkheid geboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 - Tarieven 

 

 1. Geveladvies Midden Nederland hanteert prijzen in euro’s en inclusief btw of btw verlegd en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Geveladvies Midden Nederland mag de prijzen van zijn diensten en zaken op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Geveladvies Midden Nederland vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Geveladvies Midden Nederland, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken, plus materiaal- en reiskosten.
 5. In het geval dat Geveladvies Midden Nederland en de Opdrachtgever willen afwijken van lid 4 en voor de werkzaamheden een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 6. Geveladvies Midden Nederland mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 7. Geveladvies Midden Nederland moet de Opdrachtgever op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 8. De Opdrachtgever mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 9. Wanneer Geveladvies Midden Nederland bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan mag Geveladvies Midden Nederland onder de volgende omstandigheden toch de prijs verhogen, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

- indien de prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst 

- indien de prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet 

 1. Geveladvies Midden Nederland mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen. 
 2. Geveladvies Midden Nederland zal prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever voorafgaand aan de ingang ervan.
 3. Een particulier mag de overeenkomst met Geveladvies Midden Nederland opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 11 - Betalingen en betalingstermijn 

 1. Geveladvies Midden Nederland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Opdrachtgever moet een factuur van Geveladvies Midden Nederland binnen 14 dagen betalen.
 3. De betalingstermijnen die Geveladvies Midden Nederland hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Opdrachtgever het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Geveladvies Midden Nederland aan de Opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Wanneer de Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, mag Geveladvies Midden Nederland zijn werkzaamheden stilleggen totdat de factuur is betaald.
 5. Wanneer op grond van het vorige lid door het stilliggen van de werkzaamheden schade aan de kant van de Opdrachtgever ontstaat, komt deze voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, mag Geveladvies Midden Nederland het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Opdrachtgever geleverde bouwmaterialen.
 2. Geveladvies Midden Nederland maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke mededeling te sturen aan de Opdrachtgever.
 3. Zodra de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Opdrachtgever de betreffende bouwmaterialen onmiddellijk retourneren aan Geveladvies Midden Nederland, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Opdrachtgever betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de bouwmaterialen in lid 3. 

Artikel 13 - Herroepingsrecht 

 1. Een particulier mag een online gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

·        het een spoedreparatie betreft 

·        de particulier heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

·        het een dienst betreft die met instemming van de particulier volledig kan worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien 

 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint zodra de particulier een overeenkomst met Geveladvies Midden Nederland heeft gesloten.
 2. De particulier kan gebruikmaken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar [email protected]. Echter, in het geval van spoedreparaties, waarbij directe actie vereist is, vervalt het herroepingsrecht zodra de reparatie is gestart.

 

Artikel 14 - Opschortingsrecht 

 1. Tenzij de Opdrachtgever een particulier is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 - Retentierecht 

 1. Geveladvies Midden Nederland kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval zaken van de Opdrachtgever bij zich houden, totdat de Opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen van Geveladvies Midden Nederland heeft betaald, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Opdrachtgever nog geld moet betalen aan Geveladvies Midden Nederland.
 3. Geveladvies Midden Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 16 - Verrekening 

 1. Tenzij de Opdrachtgever een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Geveladvies Midden Nederland te verrekenen met een vordering op Geveladvies Midden Nederland.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Geveladvies Midden Nederland blijft eigenaar van alle geleverde zaken totdat de Opdrachtgever alle openstaande facturen van Geveladvies Midden Nederland met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Geveladvies Midden Nederland gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de zaken niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Geveladvies Midden Nederland gebruikmaakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Geveladvies Midden Nederland van de Opdrachtgever schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 18 - Verzekering 

 1. De Opdrachtgever moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffingsschade, vandalisme, waterschade en diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Geveladvies Midden Nederland die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Geveladvies Midden Nederland de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 2. De Opdrachtgever moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 3. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

Artikel 19 - Garantie  

 1. Zaken zoals bouwmaterialen die Geveladvies Midden Nederland levert, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden bij normaal gebruik in Nederland.  
 2. De garantie in lid 1 is minimaal geldig voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn.
 3. Wanneer de door Geveladvies Midden Nederland verstrekte garantie een zaak betreft die door een ander is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.
 4. Geveladvies Midden Nederland draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 5. Elke vorm van garantie komt te vervallen wanneer een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever of door derden.
 6. Elke vorm van garantie komt te vervallen wanneer zonder toestemming van Geveladvies Midden Nederland, de Opdrachtgever of derden aan het werk wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 7. Elke vorm van garantie komt te vervallen wanneer het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Geveladvies Midden Nederland geen invloed op kan uitoefenen, waaronder weeromstandigheden.
 8. Wanneer de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever moet in dat geval overige bestelde zaken afnemen en betalen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 9. Wanneer vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Geveladvies Midden Nederland de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of herstellen. Wanneer retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, zal Geveladvies Midden Nederland een vervangende vergoeding aan de Opdrachtgever voldoen.
 10. Wanneer vaststaat dat een klacht over een gebrek ongegrond is, dan komen de kosten die Geveladvies Midden Nederland in dat kader maakt, zoals onderzoekskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 20 - Afwijkingen in modellen en kleuren 

 1. Modellen, voorraadpartijen of schetsen die Geveladvies Midden Nederland hanteert, gelden als indicatief, zonder dat de door Geveladvies Midden Nederland te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.
 2. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds een oorspronkelijk(e) ontwerp, tekening, model of kleur kunnen geen reden opleveren voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding wanneer zij van geringe betekenis zijn.
 3. Afwijkingen zijn in ieder geval van geringe betekenis wanneer het geleverde werk geschikt is voor het doel waarvoor het door de Opdrachtgever wordt gebruikt.
 4. De Opdrachtgever moet zaken die gemonteerd worden door Geveladvies Midden Nederland op tijd en voor de montage controleren op kwaliteit, kleur en eventuele afwijking.
 5. Klachten over de zaken in het voorgaande lid moet de Opdrachtgever binnen 24 uur na levering ervan op locatie schriftelijk en gemotiveerd melden aan Geveladvies Midden Nederland. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, worden de te monteren zaken geacht te zijn goedgekeurd.
 6. Eventuele kosten van demontage of vervanging worden na afloop van deze termijn op basis als meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 21 - Intellectueel eigendom 

 1. Geveladvies Midden Nederland behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 2. De Opdrachtgever mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geveladvies Midden Nederland aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 22 - Boetebeding 

 1. Wanneer de Opdrachtgever het artikel over intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Geveladvies Midden Nederland voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Opdrachtgever een particulier dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Opdrachtgever geen particulier dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Opdrachtgever een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Opdrachtgever moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Geveladvies Midden Nederland mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Opdrachtgever. 

Artikel 23 - Vrijwaring 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Geveladvies Midden Nederland tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Geveladvies Midden Nederland geleverde zaken en diensten. 
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Geveladvies Midden Nederland voor alle gevolgen die verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door de Opdrachtgever zijn aangewezen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Geveladvies Midden Nederland voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 24 - Aansprakelijkheid 

 1. Wanneer Geveladvies Midden Nederland aansprakelijk voor schade aan de kant van de Opdrachtgever mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden daarover is bepaald.
 2. Geveladvies Midden Nederland kan alleen aansprakelijk zijn voor:
   - schade die de Opdrachtgever lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
   - directe schade 
 3. Onder directe schade wordt verstaan: 
   - de redelijke kosten die de Opdrachtgever maakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
   - de redelijke kosten die de Opdrachtgever maakt om een gebrekkige prestatie van Geveladvies Midden Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Geveladvies Midden Nederland toegerekend kunnen worden
   - de redelijke kosten die de Opdrachtgever maakt om schade te voorkomen of beperken, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden
 4. Geveladvies Midden Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 5. Geveladvies Midden Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Geveladvies Midden Nederland is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of aanwijzingen.
 6. Geveladvies Midden Nederland is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers.
 7. Geveladvies Midden Nederland is niet aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en zaken.
 8. Geveladvies Midden Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 9. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid kan ook door leveranciers of hulppersonen van Geveladvies Midden Nederland worden ingeroepen ten opzichte van de Opdrachtgever. 
 10. Wanneer Geveladvies Midden Nederland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 11. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn, zijnde 30 dagen na oplevering, is Geveladvies Midden Nederland niet meer aansprakelijk voor schade of tekortkomingen, tenzij het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Geveladvies Midden Nederland, zijn leverancier, onderaannemer of personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn Geveladvies Midden Nederland hiervan op de hoogte is gebracht.
 12. Aan het door Geveladvies Midden Nederland verstrekte adviesrapport kunnen geen rechten worden ontleend. Geveladvies Midden Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van het adviesrapport.

Artikel 25 - Adviesrapport 

1.     Het door Geveladvies Midden Nederland verstrekte adviesrapport heeft als doel de Opdrachtgever te voorzien van advies op basis van de beschikbare informatie op het moment van opstelling. 

2.     Geveladvies Midden Nederland geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid van het adviesrapport voor specifieke doeleinden. Het adviesrapport is niet bedoeld als vervanging voor professioneel bouwkundig onderzoek. 

3.     De Opdrachtgever erkent dat het adviesrapport een adviserend karakter heeft en dat het geen bouwkundig onderzoek vervangt. Beslissingen op basis van het rapport zijn voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever. 

4.     Geveladvies Midden Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van het adviesrapport door de Opdrachtgever. 

5.     De Opdrachtgever mag het adviesrapport niet zonder voorafgaand overleg met Geveladvies Midden Nederland gebruiken voor bouwkundige, juridische, financiële of andere cruciale beslissingen. 

6.     Geveladvies Midden Nederland behoudt zich het recht voor om het adviesrapport te wijzigen of aan te vullen indien nieuwe informatie beschikbaar komt na de oorspronkelijke opstelling van het rapport. 

Artikel 26 - Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken door Geveladvies Midden Nederland in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 27 - Verjaringstermijn 

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Geveladvies Midden Nederland en de door Geveladvies Midden Nederland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 28 - Ontbinding 

 1. De Opdrachtgever mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Geveladvies Midden Nederland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ongedaan making niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Geveladvies Midden Nederland nog mogelijk, dan kan ongedaan making pas plaatsvinden nadat Geveladvies Midden Nederland in verzuim is. 
 3. Geveladvies Midden Nederland mag de overeenkomst met de Opdrachtgever ongedaan maken, wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer Geveladvies Midden Nederland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 29 - Overmacht 

 1. Een tekortkoming van Geveladvies Midden Nederland kan door de Opdrachtgever niet aan Geveladvies Midden Nederland worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende zaken, voorzien of onvoorzien, waarop Geveladvies Midden Nederland geen invloed kan uitoefenen of waardoor Geveladvies Midden Nederland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht valt onder meer ook:
   - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
   - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
   - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
   - computer­virussen
   - stakingen
   - overheidsmaatregelen
   - vervoersproblemen
   - slechte weersomstandigheden
   - werkonderbrekingen
 4. Geveladvies Midden Nederland mag zich op overmacht beroepen wanneer de situatie die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Geveladvies Midden Nederland een verplichting uit de overeenkomst had moeten nakomen.
 5. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor Geveladvies Midden Nederland een of meer verplichtingen naar de Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Geveladvies Midden Nederland kan nakomen. 
 6. Wanneer Geveladvies Midden Nederland een gedeelte van een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst al is nagekomen op het moment dat een overmachtssituatie ontstaat, mag Geveladvies Midden Nederland de reeds nagekomen verplichting apart factureren. 
 7. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Opdrachtgever als Geveladvies Midden Nederland de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 8. Geveladvies Midden Nederland hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.

Artikel 30 - Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Geveladvies Midden Nederland mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Geveladvies Midden Nederland altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Geveladvies Midden Nederland zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.
 4. Een particulier mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 31 - Overgang van rechten 

 1. De Opdrachtgever kan geen rechten uit een overeenkomst met Geveladvies Midden Nederland aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Geveladvies Midden Nederland. 

Artikel 32 - Nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Geveladvies Midden Nederland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 33 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Geveladvies Midden Nederland is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Geveladvies Midden Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Geveladvies Midden Nederland, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 34 - Ingangsdatum 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 22 januari 2024.